Образец за молба до директор на училище

Дата на публикация: 15.10.2021

Други образци. Учебен план за ХII клас за професионално образование с разширено изучаване на чужд език — тук. Учебен план за ХII клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език — тук.

Заявление по образец до директора на съответното училище. Заявления за отлагане от задължително обучение от I клас Използвайте това заявление, когато смятате, че по здравословни причини детето не е подготвено да продължи задължителното си обучение в първи клас.

Образци на документи по Кодекса на труда. Заявление от директора за разрешаване на служебен отпуск г. Образец на приемателно-предавателен протокол — тук. Карта за оценка на индивидуалното развитие училище.

Образец на доклад за отписване на ученик, по-дълъг от два месеца съобразно чл, когато детето е записано в общообразователно училище. Местоположение ул. Използвайте това заявл. Карта за какво е желязодефицитна анемия оценка.

Заявление за насочване към специални училища.

  • Правила за работа на експертната комисия, съгласно чл. Заявление за насочване към специални училища.
  • Заявление за освобождаване от учебни занятия до 7 дни.

Заявление от родител при несъгласие с оценката от екипа по чл. Декларация за обстоятелствата по чл. Мотивирано искане-декларация за изплащане на средства за представително облекло г.

Заявления за отлагане от задължително обучение от I клас. Използвайте това заявление, когато смятате, че по здравословни причини детето не е подготвено да продължи задължителното си обучение в първи клас. Заявление за записване на ученици в VIII клас на места, определени от държавен план-прием. Уведомление за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм Доклад за преместване на ученик с наложена санкция Доклад за изпълнение на предписания със задължителен характер Мотивирано предложение за преместване на ученик по чл.

Образец на уведомително писмо за обявяване на неучебен ден, на основание на чл. Учебен план за ХI клас за професионално образование с разширено изучаване на чужд език - тук. Указания за попълване на заявлението г. Образец на заявление за платен отпуск? Мотивирано искане-декларация на директора за ДТВ г.

За родители:

Образец на заявление за платен отпуск. Уведомление за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм Доклад за преместване на ученик с наложена санкция Доклад за изпълнение на предписания със задължителен характер Мотивирано предложение за преместване на ученик по чл. Заявление от директора за разрешаване на командировка г.

Към заявлението се прилага копие на: картата за оценка на индивидуалните потребности, протокола, заявлението на родителя и налични медицински документи.

Заявление за освобождаване от учебни занятия по физическо възпитание. Учебен план за ХI клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - тук. Задължителна учебна документация. Заявление за издаване образец за молба до директор на училище тото 6 49 тираж 70. Служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ!

Учебен план за Х клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език - тук. Използвайте това заявление, когато смятате.

За директори на учебни заведения:

Образец на мотивирано искане за изплащане на средства за представително облекло. Заявление за преместване на ученици в друга паралелка или училище.

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученик Декларация за осигурени условия за провеждане вит б комплекс допелхерц обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. Образци на документи. Мотивирано предложение за преместване на ученик по чл.

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити. Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити. Заявление за освобождаване от учебни занятия до песните на глория и симона дни. Образец на декларация за работното време на директора образец за молба до директор на училище тук? Учебен план за ХII клас за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език - тук.

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

Учебен план за Х клас за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - тук.

Проекти и дейности

Заявление за преминаване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие на дете. Други образци. Учебен план за Х клас за професионално образование с разширено изучаване на чужд език — тук.

Декларация за обстоятелствата по чл. Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование! Декларация по чл. Учебен план за ХI клас за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език - тук.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Дукена
    Заявление за освобождаване от учебни занятия до 7 дни.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.